Privacy verklaring

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De e-commerce website van Karolien Beyens, met maatschappelijke zetel te Camelialei 23, 2170 Merksem, BTW BE0713.899.709, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar assortiment online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Karolien Beyens moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. 

Alle prijzen op de webshop worden weergegeven inclusief BTW. Karolien Beyens hanteert de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Hierdoor wordt geen BTW vermeld op de offertes/facturen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de online assortiment en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Karolien beyens niet. Karolien Beyens is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Karolien Beyens is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, uitgaves, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Karolien Beyens volgens de kanalen aangegeven op de website of via info@karolienbeyens.be. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Karolien Beyens. Karolien Beyens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 – Online Aankopen

Een Particuliere Klant dient als volgt zijn of haar bestelling te plaatsen:

  • selecteren van de gewenste producten uit het assortiment;
  • toevoegen van het gewenste aantal in het Winkelmandje;
  • invoeren van eventuele coupon codes;
  • aanvullen van de factuurgegevens;
  • verstrekken van betaalgegevens;
  • bevestiging van de bestelling;

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart;
  • via IDeal.

Karolien Beyens is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voorlopig is afhaling de enigste leveringswijze van de webshop.

Karolien Beyens zal de inhoud van de bestelling aan de Klant leveren van zodra deze inhoud beschikbaar is voor afhaling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Klant kan Karolien Beyens vervolgens verzoeken de levering, indien nog mogelijk, te verrichten binnen een aanvullende redelijke termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien Karolien Beyens de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal Karolien Beyens het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. Karolien Beyens is afhankelijk van de levertermijnen van zijn toeleveranciers. De Klant vindt een indicatie van de levertermijnen op de productpagina van elk product.

Bij bestelling heeft de Klant enkel de mogelijkheid om te kiezen voor afhaling.

Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden op zaterdag, tussen 10 – 12 uur. De Klant wordt na bestelling uitgenodigd om een afhaaldag te kiezen waarop hij of zij de bestelling kan ophalen bij Karolien Beyens, die zich situeert in de Camelialei 23, 2170 Merksem. Wanneer de klant zich op het overeengekomen tijdstip niet aanbiedt op de vooraf vermelde locatie van Karolien Beyens, wordt hij of zij de gelegenheid aangeboden om een nieuw tijdstip uit te kiezen.

Vanaf het moment dat de bestelling is opgehaald, is Karolien Beyens niet meer verantwoordelijk voor eventuela schade aan het product.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Karolien Beyens.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Karolien Beyens te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bestellingen kunnen niet meer teruggebracht worden nadat deze werden afgehaald.

Artikel 8 – Klantendienst 

Karolien Beyens is bereikbaar via e-mail op info@karolienbeyens.ben of per post op het adres Camelialei 23, 2170 Merksem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 9 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Karolien Beyens beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Karolien Beyens zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Karolien Beyens, neemt de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming in acht overeenkomstig de Privacyverklaring.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van zijn bestelling, het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het contacteren voor informatie omtrent zijn bestelling, het aanleggen van de boekhouding, en – indien hij hier uitdrukkelijk toestemming voor gaf – voor promotionele doeleinden. 

Kato Gâteaux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien de Klant toch nog vragen heeft over de Privacyverklaring, kan hij of zij Karolien Beyens contacteren op info@karolienbeyens.be.

Artikel 11 – Aantasting Geldigheid – Niet-Verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Karolien Beyens om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12 – Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 13 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht en Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.